Třída SLUNÍČKA

sluníčko

Charakteristika programu třídy

Program „Hrajeme si celý rok se sluníčkem“ umožňuje dětem poznávat svět, který je obklopuje v jeho pestrosti a barevnosti. Celý rok nás provází „sluníčko“, jejíž název nese také toto oddělení. Je zpracován přehledně do čtyř integrovaných bloků podle ročních období.

TVP bude přizpůsobován věku dětí a zájmu dětí. Činnosti budeme s dětmi hodnotit ústní formou během tematického bloku. Informace o tom, co jsme dělali, najdeme v třídní knize, dětské výtvory v portfoliu.

Zaměření třídy

Výchovné působení je zaměřeno na bezproblémový vstup dětí do 1. ročníku základní školy. Dětem je nabízeno prožitkové učení a hry s důrazem na rozvoj fantazie, tvořivosti, estetického cítění a vztahu k přírodě a k lidem. Do programu je začleněna výtvarná a pracovní činnost formou kroužku Výtvarné tvoření, která je vhodným doplňkem pro rozvoj motoriky.

Nabídka aktivit:
Logopedie – 1x týdně.
Plavecký výcvik – 1x týdně – Plavecká škola Kravaře.

Ve třídě se snažíme dodržovat společně dohodnuta pravidla:

Želvičkové pravidlo – ve třídě chodíme pomalu.
Srdíčkové pravidlo – ve třídě jsme všichni kamarádi.
Skřítkové pravidlo – hračky uklízíme na své místo.
Pohádkové pravidlo – při čtení pohádky posloucháme a nerušíme ostatní děti.
Vodníkové pravidlo – v umývárně nestříkáme vodou.

Děti se učí řešit problémy ve skupině, rozvíjí se kolektivní chápání, schopnost spolupráce. Děti jsou vedeny k naslouchání a vnímání svých potřeb a potřeb kamarádů i ostatních lidí. Děti se učí respektovat jeden druhého. S tím souvisí potřeba jasného řádu a pravidel v oblasti lidských vztahů, komunikace a spolupráce.

Logopedické chvilky

Děti se hravou formou naučí ovládat dech, tempo a intonaci řeči, provádíme dechová a artikulační cvičení, procvičíme mluvidla, nápodobu zvuku, slovní zásobu.
Obsah logopedických chvilek:

Dechová a fonační cvičení
Artikulační cvičení a nápodoba zvuku
Cvičení rozvíjející sluchovou percepci
Cvičení rozvíjející zrakovou percepci
Cvičení na rozvoj grafomotoriky
Cvičení rozvíjející rytmické schopnosti
Cvičení rozvíjející rozumové schopnosti
Rozvoj jednotlivých jazykových rovin
Rozvoj slovní zásoby

Charakteristika třídy

Třída sluníček je složena z 28 dětí ve věku 3 – 5 let.

Z celkového počtu je 9 chlapců a 19 děvčat.

Děti zůstávají po celý den ve své třídě.

Provozní doba třídy berušek: 6:30 – 16:00 hod.
Třídní učitelky: p. uč. Milena Jarošová
p. uč. Eliška Pekařová

Třída se nachází v 1. patře MŠ. Je hernou, jídelnou a místností na spaní zároveň. Před vstupem do herny procházíme šatnou. Z herny se pak dostaneme do umývárny a na WC.

Herna se skládá ze dvou částí. V přední části jsou stolečky ke stolování a hraní, v zadní části herny je koberec s prostorem ke cvičení a hraní.

Třída je vybavena novým nábytkem, vše je laděno do žluté a zelené barvy. Hračky mají děti k dispozici na dostupných místech v boxech či policích po obvodu herny.

Třída je dále vybavena:

Koutkem pro výtvarné a pracovní činnosti – dostupný dětem v blízkosti stolečků
Kuchyňským koutkem
Koutkem hudebním – klavír, rytm. nástroje, bubny, metalofon
Magnetickou tabulí

Životospráva

Děti mají celodenně k dispozici konvici s nápoji, kde si samostatně nalévají pití dle jejich potřeb. Vedeme děti k samostatnosti při sebeobsluze. Děti pomáhají chystat nádobí ke svačince a obědu. Mají rozdělené služby. Jídlo si přináší sami. Po jídle si nádobí uklidí a odnesou rovněž sami.

Spoluúčast rodičů

Spolupráce mezi školou a rodinou není samozřejmostí. Dobré vztahy se musí dlouhodobě utvářet. Snažíme se rodičům vycházet vstříc, jednáme s každým individuálně při ranním příchodu a odpoledním vyzvedávání dítěte z MŠ.

Informujeme rodiče o připravovaných akcích na webu nebo informačním letákem v šatně. Nabízíme možnost aktivní spolupráce s Klubem rodičů, který organizuje zajímavé akce a výlety pro děti. Pořádáme setkání s rodiči formou tvořivých dílen nebo posezení na podzim, o Vánocích, ke Dni matek,…

Konzultujeme s rodiči individuální plány pro děti, navrhujeme konzultace logopedie, PPP, apod.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com