Poručíka Hoši 401/5, Kozmice, 747 11
 • +420 702 159 989
 • +420 595 032 141
Virtuální
prohlídka
Nejnovější informace
Kočkování
V pátek 16. 2. se uskuteční KOČKOVÁNÍ, veselé utkání dětí, které se chystají do 1. třídy z mateřské školy a školních dětí.
Týden wellbeingu

Naše škola se připojuje k akci Týden wellbeingu, neboť se hlásíme k principům wellbeingu. V pátek 16. února 2024 se rovněž připojíme k akci Fialový den –  fialovým oblečením, který symbolizuje snahu školy, aby se v ní cítili děti, žáci i učitelé dobře.

 

Zobrazit

Třída BERUŠKY

2. Třída - BERUŠKY

Třída Berušek je věkově homogenní. Je složena z 22 předškolních dětí z toho jedno dítě s podpůrným opatřením.

 

Třídní učitelky:

 • p. uč. Gabriela Seibertová, ved.učitelka MŠ
 • p. uč. Šárka Štefanová

 

 • asistent pedagoga: Veronika Otáhalová

 

Charakteristika programu třídy

Program „Hrajeme si celý rok s beruškou“ umožňuje dětem poznávat svět, který je obklopuje v jeho pestrosti a barevnosti. Celým rokem nás provází „beruška“, jejíž název nese také tato třída. Program je zpracován do čtyř integrovaných bloků podle ročních období.

TVP je přizpůsobován věku a zájmu dětí. Činnosti dětí jsou hodnoceny formativně během tematického bloku. Informace o tom, co jsme dělali, nalezneme na nástěnkách v šatně, v třídní knize, na webových stránkách a v portfoliu dítěte.

Zaměření třídy

Výchovné působení je zaměřeno na bezproblémový vstup dětí do 1. ročníku základní školy. Dětem je nabízeno prožitkové učení a hry s důrazem na rozvoj fantazie, tvořivosti, estetického cítění a vztahu k přírodě a k lidem.

Děti se učí řešit problémy ve skupině, rozvíjí se kolektivní chápání, schopnost spolupráce. Jsou vedeny k naslouchání a vnímání svých potřeb a potřeb kamarádů i ostatních lidí. Učí se respektovat jeden druhého. S tím souvisí potřeba jasného řádu a pravidel v oblasti lidských vztahů, komunikace a spolupráce.

Logopedické chvilky

Děti se hravou formou naučí ovládat dech, tempo a intonaci řeči, provádíme dechová a artikulační cvičení, procvičíme mluvidla, nápodobu zvuku, slovní zásobu.

Obsah logopedických chvilek:

 • Dechová a fonační cvičení
 • Artikulační cvičení a nápodoba zvuku
 • Cvičení rozvíjející sluchovou percepci
 • Cvičení rozvíjející zrakovou percepci
 • Cvičení na rozvoj grafomotoriky
 • Cvičení rozvíjející rytmické schopnosti
 • Cvičení rozvíjející rozumové schopnosti
 • Rozvoj jednotlivých jazykových rovin
 • Rozvoj slovní zásoby

Charakteristika třídy

Řízená činnost probíhá ve třídě Berušek a podle zájmu dětí i venku.

Provozní doba třídy Berušek: 6:30 – 16:00 hod. Pro předškolní děti povinná předškolní docházka od 8:00hod. - 12:00hod.

Třída se nachází ve 2. patře MŠ. Je hernou, jídelnou a místností na odpočinek zároveň. Před vstupem do herny procházíme šatnou. Z herny se pak dostaneme do umývárny a na WC.

Herna se skládá ze dvou částí. V přední části jsou stolečky ke stolování, hraní a vzdělávání. V zadní části herny je koberec s prostorem ke cvičení a hrám.

Třída je vybavena novým nábytkem, vše je laděno do červeno žluté. Vybavení třídy je nové a nadstandardní. Didaktické pomůcky i hračky mají děti volně k dispozici na dostupných místech v boxech či policích po obvodu herny.

Třída je dále vybavena:

 • Koutek pro výtvarné, pracovní a polytechnické činnosti – dostupný dětem v blízkosti stolečků
 • Koutek hudební – klavír, rytm. nástroje, bubny, metalofon
 • Koutek předčtenářské a předmatematické gramotnosti
 • Koutek námětových a konstruktivních her
 • Interaktivní tabule s nabídkou didaktických programů

Organizace dne

Děti se schází do 8.00 hod. Režim dne pro děti není pevně stanoven, je pouze rámcový a reaguje na potřeby a změny. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru; poměr spontánních a řízených činností je vyvážený. Plánování činností reaguje na potřeby a zájmy dětí; dětem je v dostatečném množství nabízeno materiální vybavení, pomůcky i hračky. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování. Snažíme se vytvářet podmínky pro svobodný rozvoj každého jednotlivce, respektujeme jeho individualitu, podporujeme tvůrčí iniciativu.

V denním programu je respektována potřeba spánku a odpočinku jednotlivých dětí.

Životospráva

Děti mají celodenně k dispozici konvici s nápoji, kde si samostatně nalévají pití dle jejich potřeb. Vedeme děti k samostatnosti při sebeobsluze, při hygieně a při stravování.

Spoluúčast rodičů

V dnešní době pro úspěšnou školu platí nejen to, jak dobře a kvalitně vzdělává a vychovává své děti, ale i to, jak efektivně komunikuje a spolupracuje s rodiči dětí. Shody a spokojenosti s dětmi i s rodinami dětí dosahujeme správnou komunikací, kterou neustále rozvíjíme a staráme se o ni. Dobré vztahy se musí dlouhodobě utvářet. Snažíme se rodičům vycházet vstříc, jednáme s každým individuálně.

Každou středu mají navíc rodiče možnost využít konzultační hodiny.

Informujeme rodiče o připravovaných akcích na webu, prostřednictvím třídních e-mailů nebo informačním letákem v šatně. Pořádáme společné akce s rodiči a dětmi, které pravidelně obměňujeme.

Konzultujeme s rodiči individuální plány pro děti s podpůrným opatřením, navrhujeme konzultace logopedie, PPP, apod.