Poručíka Hoši 401/5, Kozmice, 747 11
 • +420 702 159 989
 • +420 595 032 141
Virtuální
prohlídka
Nejnovější informace
Do fotogalerie byly přidány nové fotky z akce "S trpaslíky za Sněhurkou"
Divadlo v MŠ

Ve středu 6. 10. 2021 Loutkové divadlo Havířov v MŠ (náhradní termín)

Divadlo Letadlo s pohádkou "Afrika" 

V pátek 8. 10. 2021 interaktivní hudební program. 

Zobrazit

Třída BERUŠKY

Třída Berušek je heterogenní. Tvoří ji 24 předškolních dětí. 

 

Třídní učitelky:

 • p. uč. Gabriela Seibertová, ved.učitelka MŠ
 • p. uč. Šárka Štefanová

 

 

 • školní asistent p. Zuzana Kocurová

 

Charakteristika programu třídy

Program „Hrajeme si celý rok s beruškou“ umožňuje dětem poznávat svět, který je obklopuje v jeho pestrosti a barevnosti. Celý rok nás provází „beruška“, jejíž název nese také toto oddělení. Je zpracován přehledně do čtyř integrovaných bloků podle ročních období.

TVP bude přizpůsobován věku dětí a zájmu dětí. Činnosti budeme s dětmi hodnotit ústní formou během tematického bloku. Informace o tom, co jsme dělali, najdeme v třídní knize, dětské výtvory v portfoliu.

Zaměření třídy

Výchovné působení je zaměřeno na bezproblémový vstup dětí do 1. ročníku základní školy. Dětem je nabízeno prožitkové učení a hry s důrazem na rozvoj fantazie, tvořivosti, estetického cítění a vztahu k přírodě a k lidem. Do programu je začleněna výtvarná a pracovní činnost formou kroužku Výtvarné tvoření, která je vhodným doplňkem pro rozvoj motoriky.


 

Děti se učí řešit problémy ve skupině, rozvíjí se kolektivní chápání, schopnost spolupráce. Jsou vedeny k naslouchání a vnímání svých potřeb a potřeb kamarádů i ostatních lidí. Učí se respektovat jeden druhého. S tím souvisí potřeba jasného řádu a pravidel v oblasti lidských vztahů, komunikace a spolupráce.

Logopedické chvilky

Děti se hravou formou naučí ovládat dech, tempo a intonaci řeči, provádíme dechová a artikulační cvičení, procvičíme mluvidla, nápodobu zvuku, slovní zásobu.
Obsah logopedických chvilek:

 • Dechová a fonační cvičení
 • Artikulační cvičení a nápodoba zvuku
 • Cvičení rozvíjející sluchovou percepci
 • Cvičení rozvíjející zrakovou percepci
 • Cvičení na rozvoj grafomotoriky
 • Cvičení rozvíjející rytmické schopnosti
 • Cvičení rozvíjející rozumové schopnosti
 • Rozvoj jednotlivých jazykových rovin
 • Rozvoj slovní zásoby

Charakteristika třídy


Děti zůstávají po celý den ve své třídě.

Provozní doba třídy berušek: 6:30 – 16:00 hod. Pro předškolní děti povinná předškolní docházka od 8:00hod. - 12:00hod.

Třída se nachází ve 2. patře MŠ. Je hernou, jídelnou a místností na spaní zároveň. Před vstupem do herny procházíme šatnou. Z herny se pak dostaneme do umývárny a na WC.

Herna se skládá ze dvou částí. V přední části jsou stolečky ke stolování a hraní, v zadní části herny je koberec s prostorem ke cvičení a hraní.

Třída je vybavena novým nábytkem, vše je laděno dočervena. Hračky mají děti k dispozici na dostupných místech v boxech či policích po obvodu herny.


Třída je dále vybavena:

Koutkem pro výtvarné a pracovní činnosti – dostupný dětem v blízkosti stolečků
Kuchyňským koutkem
Koutkem hudebním – klavír, rytm. nástroje, bubny, metalofon
Interaktivní tabulí

Životospráva

Děti mají celodenně k dispozici konvici s nápoji, kde si samostatně nalévají pití dle jejich potřeb. Vedeme děti k samostatnosti při sebeobsluze. Děti pomáhají chystat nádobí ke svačince a obědu. Mají rozdělené služby. Jídlo si přináší sami. Po jídle si nádobí uklidí a odnesou rovněž sami.

Spoluúčast rodičů

Spolupráce mezi školou a rodinou není samozřejmostí. Dobré vztahy se musí dlouhodobě utvářet. Snažíme se rodičům vycházet vstříc, jednáme s každým individuálně při ranním příchodu a odpoledním vyzvedávání dítěte z MŠ.

Informujeme rodiče o připravovaných akcích na webu nebo informačním letákem v šatně. Nabízíme možnost aktivní spolupráce s Klubem rodičů, který organizuje zajímavé akce a výlety pro děti. Pořádáme setkání s rodiči formou tvořivých dílen nebo posezení na podzim, o Vánocích, ke Dni matek,…

Konzultujeme s rodiči individuální plány pro děti, navrhujeme konzultace logopedie, PPP, apod.