Poručíka Hoši 401/5, Kozmice, 747 11
 • +420 702 159 989
 • +420 595 032 141
Virtuální
prohlídka
Nejnovější informace
Putování za ledním medvědem 5.2.2019
Interaktivní program pro třídu Sluníček a Berušek. Vybíráme 40Kč.
Dotazník

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s prosbou vyplnění Dotazníku pro rodiče. Dotazníkové šetření ŠKOLA A JÁ slouží k vyhodnocení klimatu školy, Vašeho vztahu ke škole a Vaší spokojenosti. Toto šetření zpracovává firma Kalibro a jeho výsledky slouží ke zpracování autoevaluačního Vlastního hodnocení školy za poslední tři roky.

Dotazník pro rodiče obdrží  každé dítě do své přihrádky v šatně.

Vyplnění dotazníku je zcela anonymní, k jejich odevzdání bude připravena krabice ve vestibulu mateřské školy.

Děkuji Vám předem a prosím, o dodržení termínu odevzdání – do 31. 1. 2019.

 

Kozmice, 25. 1. 2019                                                      Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ Kozmice bude ve čtvrtek 2. května 2019 od 9 do 16 hodin. Formuláře k zápisu najdete na webových stránkách MŠ.

Zobrazit

Třída SLUNÍČKA

Charakteristika programu třídy

Třída sluníček je složena z 24 dětí ve věku od 3 - 5 let. 
Třídní učitelky: Ivana Ulrichová, Hana Bolatzká

Program „Hrajeme si celý rok se sluníčkem“ umožňuje dětem poznávat svět, který je obklopuje v jeho pestrosti a barevnosti. Celý rok nás provází „sluníčko“, jejíž název nese také toto oddělení. Je zpracován přehledně do čtyř integrovaných bloků podle ročních období.

TVP bude přizpůsobován věku dětí a zájmu dětí. Činnosti budeme s dětmi hodnotit ústní formou během tematického bloku. Informace o tom, co jsme dělali, najdeme v třídní knize, dětské výtvory v portfoliu.

Zaměření třídy

Výchovné působení je zaměřeno na bezproblémový vstup dětí do 1. ročníku základní školy. Dětem je nabízeno prožitkové učení a hry s důrazem na rozvoj fantazie, tvořivosti, estetického cítění a vztahu k přírodě a k lidem. Do programu je začleněna výtvarná a pracovní činnost formou kroužku Výtvarné tvoření, která je vhodným doplňkem pro rozvoj motoriky.

Děti se učí řešit problémy ve skupině, rozvíjí se kolektivní chápání, schopnost spolupráce. Děti jsou vedeny k naslouchání a vnímání svých potřeb a potřeb kamarádů i ostatních lidí. Děti se učí respektovat jeden druhého. S tím souvisí potřeba jasného řádu a pravidel v oblasti lidských vztahů, komunikace a spolupráce.

Logopedické chvilky

Děti se hravou formou naučí ovládat dech, tempo a intonaci řeči, provádíme dechová a artikulační cvičení, procvičíme mluvidla, nápodobu zvuku, slovní zásobu.

Obsah logopedických chvilek:

 • Dechová a fonační cvičení
 • Artikulační cvičení a nápodoba zvuku
 • Cvičení rozvíjející sluchovou percepci
 • Cvičení rozvíjející zrakovou percepci
 • Cvičení na rozvoj grafomotoriky
 • Cvičení rozvíjející rytmické schopnosti
 • Cvičení rozvíjející rozumové schopnosti
 • Rozvoj jednotlivých jazykových rovin
 • Rozvoj slovní zásoby

Charakteristika třídy

Třída sluníček je složena z 24 dětí ve věku 3 – 5 let.

Děti zůstávají po celý den ve své třídě.

Provozní doba třídy sluníček: 6:30 – 16:00 hod.
Třídní učitelky: Ivana Ulrichová, Hana Bolatzká


Třída se nachází v 1. patře MŠ. Je hernou, jídelnou a místností na spaní zároveň. Před vstupem do herny procházíme šatnou. Z herny se pak dostaneme do umývárny a na WC.

Herna se skládá ze dvou částí. V přední části jsou stolečky ke stolování a hraní, v zadní části herny je koberec s prostorem ke cvičení a hraní.

Třída je vybavena novým nábytkem, vše je laděno do žluté a zelené barvy. Hračky mají děti k dispozici na dostupných místech v boxech či policích po obvodu herny.

Třída je dále vybavena:

Koutkem pro výtvarné a pracovní činnosti – dostupný dětem v blízkosti stolečků
Kuchyňským koutkem
Koutkem hudebním – klavír, rytm. nástroje, bubny, metalofon
Magnetickou tabulí

Životospráva

Děti mají celodenně k dispozici konvici s nápoji, kde si samostatně nalévají pití dle jejich potřeb. Vedeme děti k samostatnosti při sebeobsluze. Děti pomáhají chystat nádobí ke svačince a obědu. Mají rozdělené služby. Jídlo si přináší sami. Po jídle si nádobí uklidí a odnesou rovněž sami.

Spoluúčast rodičů

Spolupráce mezi školou a rodinou není samozřejmostí. Dobré vztahy se musí dlouhodobě utvářet. Snažíme se rodičům vycházet vstříc, jednáme s každým individuálně při ranním příchodu a odpoledním vyzvedávání dítěte z MŠ.

Informujeme rodiče o připravovaných akcích na webu nebo informačním letákem v šatně. Nabízíme možnost aktivní spolupráce s Klubem rodičů, který organizuje zajímavé akce a výlety pro děti. Pořádáme setkání s rodiči formou tvořivých dílen nebo posezení na podzim, o Vánocích, ke Dni matek,…

Konzultujeme s rodiči individuální plány pro děti, navrhujeme konzultace logopedie, PPP, apod.