Poručíka Hoši 401/5, Kozmice, 747 11
  • +420 702 159 989
  • +420 595 032 141
Virtuální
prohlídka
Nejnovější informace
Kočkování
V pátek 16. 2. se uskuteční KOČKOVÁNÍ, veselé utkání dětí, které se chystají do 1. třídy z mateřské školy a školních dětí.
Týden wellbeingu

Naše škola se připojuje k akci Týden wellbeingu, neboť se hlásíme k principům wellbeingu. V pátek 16. února 2024 se rovněž připojíme k akci Fialový den –  fialovým oblečením, který symbolizuje snahu školy, aby se v ní cítili děti, žáci i učitelé dobře.

 

Zobrazit

Třída SLUNÍČKA

1. třída  - SLUNÍČKA

Třída Sluníček je věkově heterogenní. Je složena z 24 dětí ve věku 4 – 5 let a tří dětí předškolního věku.


Třídní učitelky:

  • p. uč. Ivana Ulrichová
  • p. uč. Barbora Eichlerová

 

  • asistent pedagoga: Michaela Jägerová

 

Charakteristika programu třídy

Program „Hrajeme si celý rok se sluníčkem“ umožňuje dětem poznávat svět, který je obklopuje v jeho pestrosti a barevnosti. Je zpracován přehledně do čtyř integrovaných bloků podle ročních období. Celý rok nás provází „sluníčko Oskárek“, jehož název nese také tato třída.

TVP je přizpůsobován věku a zájmu dětí. Činnosti dětí jsou hodnoceny formativně během tematického bloku. Informace o tom, co jsme dělali, nalezneme na nástěnkách v šatně, v třídní knize, na webových stránkách a v portfoliu dítěte.

Zaměření třídy

Děti si zde upevňují základy hygienických návyků, sebeobsluhy, pravidla slušného chování a správného stolování. Snažíme se dětem dát prostor, aby mohly vyjádřit vlastní názor a byly kreativní. Děti se během roku učí, jak správně uchopit tužku. Snažíme se rozvíjet komunikaci mezi vrstevníky a dospělými. Děti zapojujeme do kolektivu v rámci volné hry i při řízené činnosti. Zaměřujeme se na rozvoj jemné, hrubé motoriky, polytechnické gramotnosti, předmatematických a předčtenářských představ.

Vybavení třídy

Třída se nachází v 1. patře MŠ. Je hernou, jídelnou a místností na odpočinek zároveň. Před vstupem do herny procházíme šatnou. Z herny se pak dostaneme do umývárny a na WC.

Herna se skládá ze dvou částí. V přední části jsou stolečky ke stolování, hraní a vzdělávání. V zadní části herny je koberec s prostorem ke cvičení a hrám.

Třída je vybavena novým nábytkem, vše je laděno do červené, žluté a zelené barvy. Vybavení třídy je nové a nadstandardní. Didaktické pomůcky i hračky mají děti volně k dispozici na dostupných místech v boxech či policích po obvodu herny.

Třída je dále vybavena:

  • Koutek pro výtvarné, pracovní a polytechnické činnosti – dostupný dětem v blízkosti stolečků
  • Koutek hudební – klavír, rytm. nástroje, bubny, metalofon
  • Koutek předčtenářské a předmatematické gramotnosti
  • Koutek námětových a konstruktivních her
  • Interaktivní tabule s nabídkou didaktických programů

Organizace dne

Děti se schází do 8.30 hod. Režim dne pro děti není pevně stanoven, je pouze rámcový a reaguje na potřeby a změny. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru; poměr spontánních a řízených činností je vyvážený. Plánování činností reaguje na potřeby a zájmy dětí; dětem je v dostatečném množství nabízeno materiální vybavení, pomůcky i hračky. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování. Snažíme se vytvářet podmínky pro svobodný rozvoj každého jednotlivce, respektujeme jeho individualitu, podporujeme tvůrčí iniciativu.

V denním programu je respektována potřeba spánku a odpočinku jednotlivých dětí.

Životospráva

Děti mají celodenně k dispozici konvici s nápoji, kde si samostatně nalévají pití dle jejich potřeb. Vedeme děti k samostatnosti při sebeobsluze, při hygieně a při stravování.

Spoluúčast rodičů

V dnešní době pro úspěšnou školu platí nejen to, jak dobře a kvalitně vzdělává a vychovává své děti, ale i to, jak efektivně komunikuje a spolupracuje s rodiči dětí. Shody a spokojenosti s dětmi i s rodinami dětí dosahujeme správnou komunikací, kterou neustále rozvíjíme a staráme se o ni. Dobré vztahy se musí dlouhodobě utvářet. Snažíme se rodičům vycházet vstříc, jednáme s každým individuálně.

Každou středu mají navíc rodiče možnost využít konzultační hodiny.

Informujeme rodiče o připravovaných akcích na webu, prostřednictvím třídních e-mailů nebo informačním letákem v šatně. Pořádáme společné akce s rodiči a dětmi, které pravidelně obměňujeme.

Konzultujeme s rodiči individuální plány pro děti s podpůrným opatřením, navrhujeme konzultace logopedie, PPP, apod.