Poručíka Hoši 401/5, Kozmice, 747 11
  • +420 702 159 989
  • +420 595 032 141
Virtuální
prohlídka
Nejnovější informace
Seznam přijatých dětí do MŠ 2020/2021
V sekci Dokumenty -> Dokumenty k zápisu ->  naleznete seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021
Důležité informace k otevření MŠ

V sekci Dokumenty naleznete důležité informace k otevření MŠ + Čestné prohlášení. 

 

 

ZRUŠENÍ ÚPLATY ZA KVĚTEN
Vzhledem k pokračující situaci, ředitelka školy rozhodla o přerušení placení úplaty za předškolní vzdělávání i za měsíc květen. (400Kč)
Zobrazit

Třída SLUNÍČKA

Charakteristika programu třídy

Třída sluníček je složena z 24 dětí ve věku od 3 - 5 let. 


Třídní učitelky: Ivana Ulrichová, Hana Bolatzká

Asistent pedagoga: Michaela Gellnerová

 

Program „Hrajeme si celý rok se sluníčkem“ umožňuje dětem poznávat svět, který je obklopuje v jeho pestrosti a barevnosti. Celý rok nás provází „sluníčko Oskárek“, jejíž název nese také toto oddělení. Je zpracován přehledně do čtyř integrovaných bloků podle ročních období.

TVP bude přizpůsobován věku dětí a zájmu dětí. Činnosti budeme s dětmi hodnotit ústní formou během tematického bloku. Informace o tom, co jsme dělali, najdeme v třídní knize, dětské výtvory v portfoliu.

 

Zaměření třídy Výchovné působení je zaměřeno na bezproblémový vstup dětí do 1. ročníku základní školy. Dětem je nabízeno prožitkové učení a hry s důrazem na rozvoj fantazie, tvořivosti, estetického cítění a vztahu k přírodě a k lidem. Do programu je začleněna výtvarná a pracovní činnost formou kroužku Výtvarné tvoření, která je vhodným doplňkem pro rozvoj motoriky.

Děti se učí řešit problémy ve skupině, rozvíjí se kolektivní chápání, schopnost spolupráce. Děti jsou vedeny k naslouchání a vnímání svých potřeb a potřeb kamarádů i ostatních lidí. Děti se učí respektovat jeden druhého. S tím souvisí potřeba jasného řádu a pravidel v oblasti lidských vztahů, komunikace a spolupráce.

 

Logopedické chvilky Děti se hravou formou naučí ovládat dech, tempo a intonaci řeči, provádíme dechová a artikulační cvičení, procvičíme mluvidla, nápodobu zvuku, slovní zásobu.

Obsah logopedických chvilek: Dechová a fonační cvičení Artikulační cvičení a nápodoba zvuku Cvičení rozvíjející sluchovou percepci Cvičení rozvíjející zrakovou percepci Cvičení na rozvoj grafomotoriky Cvičení rozvíjející rytmické schopnosti Cvičení rozvíjející rozumové schopnosti Rozvoj jednotlivých jazykových rovin Rozvoj slovní zásoby Charakteristika třídy Třída sluníček je složena z 28 dětí ve věku 3 – 4 let. Děti zůstávají po celý den ve své třídě. Provozní doba třídy sluníček: 6:30 – 16:00 hod.

Třídní učitelky: Ivana Ulrichová, Hana Bolatzká Třídní asistent: Michaela Gellnerová 

 

Třída se nachází v 1. patře MŠ. Je hernou, jídelnou a místností na spaní zároveň. Před vstupem do herny procházíme šatnou. Z herny se pak dostaneme do umývárny a na WC.

Herna se skládá ze dvou částí. V přední části jsou stolečky ke stolování a hraní, v zadní části herny je koberec s prostorem ke cvičení a hraní.

 

Třída je vybavena novým nábytkem, vše je laděno do žluté a zelené barvy. Hračky mají děti k dispozici na dostupných místech v boxech či policích po obvodu herny.

 

Třída je dále vybavena: Koutkem pro výtvarné a pracovní činnosti – dostupný dětem v blízkosti stolečků Kuchyňským koutkem Koutkem hudebním – klavír, rytm. nástroje, bubny, metalofon Magnetickou tabulí Interaktivní tabulí

 

Životospráva Děti mají celodenně k dispozici konvici s nápoji, kde si samostatně nalévají pití dle jejich potřeb. Vedeme děti k samostatnosti při sebeobsluze. Děti pomáhají chystat nádobí ke svačince a obědu. Mají rozdělené služby. Jídlo si přináší sami. Po jídle si nádobí uklidí a odnesou rovněž sami.

 

Spoluúčast rodičů Spolupráce mezi školou a rodinou není samozřejmostí. Dobré vztahy se musí dlouhodobě utvářet. Snažíme se rodičům vycházet vstříc, jednáme s každým individuálně při ranním příchodu a odpoledním vyzvedávání dítěte z MŠ. Informujeme rodiče o připravovaných akcích na webu nebo informačním letákem v šatně. Nabízíme možnost aktivní spolupráce s Klubem rodičů, který organizuje zajímavé akce a výlety pro děti. Pořádáme setkání s rodiči formou tvořivých dílen nebo posezení na podzim, o Vánocích, ke Dni matek,…

Konzultujeme s rodiči individuální plány pro děti, navrhujeme konzultace logopedie, PPP, apod.