Poručíka Hoši 401/5, Kozmice, 747 11
  • +420 702 159 989
  • +420 595 032 141
Virtuální
prohlídka
Nejnovější informace
Kočkování
V pátek 16. 2. se uskuteční KOČKOVÁNÍ, veselé utkání dětí, které se chystají do 1. třídy z mateřské školy a školních dětí.
Týden wellbeingu

Naše škola se připojuje k akci Týden wellbeingu, neboť se hlásíme k principům wellbeingu. V pátek 16. února 2024 se rovněž připojíme k akci Fialový den –  fialovým oblečením, který symbolizuje snahu školy, aby se v ní cítili děti, žáci i učitelé dobře.

 

Zobrazit

Třída ŽABIČKY

4. Třída - ŽABIČKY

Třída Žabiček je věkově homogenní a tvoří ji 8 dětí s odkladem školní docházky.

 

Třídní učitelka:

  • p. uč. Mgr. Barbora Slivková

 

Charakteristika programu třídy

Třída se vzdělává dle ŠVP podle programu: „Hrajeme si celý rok se Žabkou“ a je rozdělen do čtyř integrovaných bloků dle ročních období. Děti se učí dovednosti, které budou potřebovat do školy hravou formou. Nejedná se o klasickou výuku, vyplňují pracovní listy, trénují grafomotorická či logopedická cvičení, hrubou i jemnou motoriku. Pedagog rozvíjí jejich řečové, sociální a komunikační dovednosti, koncentraci pozornosti. Hlavním cílem je všestranný rozvoj dítěte a především jeho psychická, fyzická i sociální připravenost ke vstupu do 1. třídy. Docházka dítěte je stejná jako v posledním roce předškolní docházky (která je povinná a bezplatná).

TVP je přizpůsobován věku a zájmu dětí. Činnosti dětí jsou hodnoceny formativně během tematického bloku. Informace o tom, co jsme dělali, nalezneme na nástěnkách v šatně, v třídní knize, na webových stránkách a v portfoliu dítěte.

Zaměření třídy

Aby dítě mohlo zažívat tolik potřebný pocit radosti ze své práce, musí ve své dovednosti a znalosti věřit. Sebejistota a zdravé sebevědomí patří k těm předpokladům, které jsou důležité nejen pro školu, ale pro život vůbec. Posláním této třídy je připravit dítě k plynulému nástupu do první třídy. Týká se dětí, jimž byla povinná školní docházka odložena.

Je kladen důraz také na vzájemnou spolupráci dětí, rozvoj tvořivosti, estetického cítění a kladného vztahu k lidem, přírodě a místu, kde žijeme. Učíme děti ohleduplnosti a toleranci ke svému okolí.

Do vzdělávacích činností jsou pravidelně zařazovány logopedické chvilky, kde se děti hravou formou naučí ovládat dech, tempo a intonaci řeči. Provádíme dechová a artikulační cvičení, procvičujeme mluvidla, nápodobu zvuku a rozšiřujeme slovní zásobu.

Charakteristika třídy

Řízená činnost probíhá ve třídě Žabiček a podle zájmu dětí i venku.

Pro děti s odkladem školní docházky platí povinná předškolní docházka v době od 8:00 hod. - 12:00 hod.

Třída se nachází ve druhém patře MŠ. Šatní skříňky se nachází před vstupem do třídy. Třída je laděna do modré a žluté barvy. Vybavení třídy je nové a nadstandardní. Didaktické pomůcky i hračky mají děti volně k dispozici na dostupných místech v boxech či policích po obvodu herny. Děti využívají umývárnu, která se nachází v prostorách třídy Berušek

Životospráva

Děti mají celodenně k dispozici konvici s nápoji, kde si samostatně nalévají pití dle jejich potřeb. Vedeme děti k samostatnosti při sebeobsluze, při hygieně a při stravování. Děti si samy chystají nádobí ke svačince a obědu. Po jídle si nádobí uklidí a odnesou rovněž sami.

Spoluúčast rodičů

V dnešní době pro úspěšnou školu platí nejen to, jak dobře a kvalitně vzdělává a vychovává své děti, ale i to, jak efektivně komunikuje a spolupracuje s rodiči dětí. Shody a spokojenosti s dětmi i s rodinami dětí dosahujeme správnou komunikací, kterou neustále rozvíjíme a staráme se o ni. Dobré vztahy se musí dlouhodobě utvářet. Snažíme se rodičům vycházet vstříc, jednáme s každým individuálně.

Každou středu mají navíc rodiče možnost využít konzultační hodiny.

Informujeme rodiče o připravovaných akcích na webu, prostřednictvím třídních e-mailů nebo informačním letákem v šatně. Pořádáme společné akce s rodiči a dětmi, které pravidelně obměňujeme.

Konzultujeme s rodiči individuální plány pro děti s podpůrným opatřením, navrhujeme konzultace logopedie, PPP, apod.