Poručíka Hoši 401/5, Kozmice, 747 11
 • +420 702 159 989
 • +420 595 032 141
Virtuální
prohlídka
Nejnovější informace
Prázdninový provoz

Prázdninový provoz v MŠ od 1. 7. - 19. 7. 2019

Zahájení provozu v MŠ od 2. září 2019

ZÁPIS DO MŠ - VÝSLEDKY
DO ZÁLOŽKY DOKUMENTY BYLA VLOŽENA VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁPISU DO MŠ 2019
ZAHRADNÍ SLAVNOST
ZŠ a MŠ Kozmice zve všechny děti, kamarády a rodiče na X. Zahradní slavnost. V sobotu 25. května 2019 od 14. hodin. Výsledek obrázku pro sluníčko kreslené

Program:

 • vystoupení dětí z MŠ a ZŠ
 • atrakce, soutěže a zábava pro děti i dospělé
 • výborné občerstvení /domácí výroba/
 • tradiční ochutnávka buchet
Zobrazit

Třída JEŽEČCI

Charakteristika třídy

Třída ježečků je homogenní, složena ze 12 dětí ve věku od 2,5 - 3 let. 
Třídní učitelky: Iveta Hubálková, Veronika Langová

Práce s dětmi je zaměřená na získávání prvních sociálních kontaktů a na adaptaci dětí na nové prostředí. Našim záměrem je podporovat fyzickou a pohybovou zdatnost dětí, rozvíjet a zdokonalovat sebeobslužné dovednosti, základy osobní hygieny a společenského chování.

Vybavení

Barevné ladění třídy je modro žluté. Tyto barvy vytvářejí příjemné a pohodové prostředí a působí uklidňujícím dojmem. Třída se skládá ze dvou částí, v přední části máme stolečky se židličkami na stolování a na praktické a výtvarné činnosti, zadní část s kobercem slouží jako hrací plocha, prostor k cvičení a celkové relaxaci.

Třída Ježečků je propojena koridorem s hlavní chodbou, která navazuje na šatnu. Jídelna pro nejmenší děti je umístěna v hlavní části budovy vedle třídy Berušek.

Po celý školní rok průběžně obměňujeme výzdobu, na které spolupracují děti a p. učitelky a většinou je zvolená tak, aby korespondovala s aktuálním tématem vycházejícím z TVP nebo ročním obdobím a děti si tak připomínaly znaky ročních období a změny v přírodě. Při výzdobě také využíváme materiály a přírodniny, donesené z tématicky zaměřených vycházek.

Vybavení třídy je nové a nadstandardní. Hračky mají děti k dispozici na dostupných místech, aby si je během hry mohly samy vzít, ale také uklidit na správné místo.

Pomůcky na výtvarné a jiné činnosti, jsou uloženy na viditelném a dětem přístupném místě. Také využíváme interaktivní tabuli, která se nachází ve třídě Berušek.

Výchovně vzdělávací práce

Výchovně vzdělávací práce vychází ze školního vzdělávacího programu MŠ „Hrajeme si celý rok„. ŠVP je rozdělen do čtyř integrovaných bloků podle ročních období.

 • Integrovaný blok HRAJEME SI S JEŽEČKEM NA PODZIM
 • Integrovaný blok HRAJEME SI S JEŽEČKEM V ZIMĚ
 • Integrovaný blok HRAJEME SI S JEŽEČKEM NA JAŘE
 • Integrovaný blok HRAJEME SI S JEŽEČKEM V LÉTĚ

Pravidelně zpracováváme třídní vzdělávací plán, který po uplynutí jednotlivých integrovaných bloků vyhodnocujeme. Je vyvěšen i v šatně dětí, aby rodiče měli přehled, co děti dělají. Každé z dětí má vytvořené své portfolio, kam průběžně zařazujeme jeho výtvory a zaznamenáváme podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte.

Naše školka se zapojila do několika projektů: Recyklohraní, Celé Česko čte dětem a Mrkvičky.


Charakteristika programu třídy

Cílem našeho vzdělávacího programu „Hrajeme si celý rok s Ježečkem„“ je poskytnutí maximálního prožitku dítěti na základě skutečností, které jsou těsně spjaty se životem a jsou dětem blízké. Naplněním tohoto cíle spatřujeme v nabídce činností spjatých s ročním obdobím.

Ježeček nás bude provázet při všech činnostech po celý rok. Je to pohádkový ježeček, náš milý kamarád, který s námi bude sledovat všechny změny, které nastávají v přírodě, pomůže nám orientovat se v MŠ, v okolí MŠ i ve světě.

Bude s námi cvičit, kreslit si i hrát. Oslaví s námi všechny svátky a narozeniny dětí. Seznámí nás se světem kultury a umění, naučí nás přijmout základní, všeobecné uznávané, společenské, morální a estetické hodnoty.

Ježeček nám pomůže při vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu, při rozvíjení řečových a komunikativních dovednostech. Vytvoří prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi a je vždy připraveno pomoci dětem, pokud to potřebují.

S ježečkem budou děti posilovat sebevědomí i důvěru ve vlastní schopnosti. Společně tak vytvoříme příjemnou atmosféru ve třídě, která v dětech bude zanechávat radostné prožitky z pobytu v MŠ.

Program zasahuje všechny oblasti vývoje dítěte a nabízí taková témata, která seznamují děti s realitou. Dětem je nabízeno prožitkové učení a hry s důrazem na rozvoj fantazie, tvořivosti, estetického cítění a vztahu k přírodě a k lidem. Jedním z hledisek při sestavování programu je i poloha školy v malé vesnici s možností vycházek do přírody v blízkém okolí, zájem dětí a jejich věk.

Činnosti budeme s dětmi hodnotit ústní formou během tématického bloku. Informace o tom, co jsme dělali, najdeme zapsány v třídní knize, dětské výtvory a podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte v jeho portfoliu.


Zaměření třídy

Zaměření třídy je hlavně na rozvoj logopedie, hudebně-pohybových dovedností a individuálním přístupu. Další nadstandardní činnosti, kterým se věnujeme, je práce s interaktivní tabulí.

Logopedické chvilky

Nejedná se o diagnostiku nebo nápravu hlásek v řeči dítěte, ale o preventivní kolektivní práci s dětmi. Děti se hravou formou naučí ovládat dech, tempo a intonaci řeči, provádíme dechová a artikulační cvičení, procvičíme mluvidla, nápodobu zvuku, slovní zásobu.

Obsah logopedických chvilek:

 • Dechová a fonační cvičení
 • Artikulační cvičení a nápodoba zvuku
 • Cvičení rozvíjející sluchovou percepci
 • Cvičení rozvíjející zrakovou percepci
 • Cvičení na rozvoj grafomotoriky
 • Cvičení rozvíjející rytmické schopnosti
 • Cvičení rozvíjející rozumové schopnosti
 • Rozvoj jednotlivých jazykových rovin
 • Rozvoj slovní zásoby

Atmosféra ve třídě

Po celý den, kdy dítě je v MŠ, chceme, aby bylo spokojené, aby si vše, co se nově naučilo a poznalo, osvojilo postupně, nenásilně a hlavně s velkým prožitkem.

Ve třídě panuje přátelská atmosféra a všichni se snaží dodržovat společně dohodnutá pravidla.

Želvičkové pravidlo – ve třídě chodíme pomalu
Srdíčkové pravidlo – ve třídě jsme všichni kamarádi
Skřítkové pravidlo – hračky uklízíme na své místo
Pohádkové pravidlo – při čtení pohádky posloucháme a nerušíme ostatní děti
Vodníkové pravidlo – v umývárně nestříkáme vodou


Co děláme v naší třídě

 • HRAJEME SI, protože kdo si hraje, nezlobí… a jak hezky si dokážeme hrát, tak dobře budeme jednou pracovat…
 • CVIČÍME PRO RADOST, abychom byli zdraví a žádná nemoc nás nepřemohla.
 • ZPÍVÁME SI PRO POTĚŠENÍ.
 • POZNÁVÁME obklopující svět, experimentujeme, zkoumáme, abychom všemu porozuměli a hodně toho věděli… vždyť z nás budou brzy školáci.
 • ČTEME SI POHÁDKY, učíme se BÁSNIČKY, neboť v nich je ukryta lidská moudrost.
 • MALUJEME, STŘIHÁME, VYRÁBÍME, protože máme radost z nových věcí a také při nich rozvíjíme svoji fantazii.
 • PROCVIČUJEME si naše JAZÝČKY, abychom uměli správně vyslovovat a SLUŠNE KOMUNIKOVAT s kamarády i dospělými.
 • UČÍME SE mít svůj názor, HODNOTÍME své CHOVÁNÍ a snažíme se HRÁT FÉR a být KAMARÁDI, KTERÝM JE SPOLU HEZKY A MAJÍ SE RÁDI.

Specifické cíle třídy

 • Posilovat paměť a samostatnost (básničky, písničky, zapamatovat si a předat vzkaz rodičům a učitelkám apod.).
 • Učit děti v samostatnosti v sebeobsluze a jednání.
 • Vytvořit návyk pravidelného pití.
 • Vytvořit vnitřní pohodu.
 • Naučit děti ovládat dech, tempo a intonaci řeči (viz. plán Logopedických chvilek).
 • Rozvíjet jemnou i hrubou motoriku dětí.
 • Vytvořit u dětí povědomí o okolním světě a vlivu člověka na životní prostředí.

Organizace dne

Od rána si budu hrát, s tím, kdo je můj kamarád.
Až se všichni sejdeme, do kruhu si sedneme.
O tom, s čím si budem hrát, budeme si povídat.
Posvačíme, pocvičíme, poslechnem si pohádku,
namalujem, zazpíváme od pondělí do pátku.
Až nám začnou naše bříška od hladu si notovat,
spěchat budem – ruce umýt, jdeme všichni hodovat.
Pak už jenom postýlka, ještě malá chvilinka,
a už je tu maminka.

Děti se schází do 8.30 hod. Tento čas je vymezen pro volnou hru. Děti mají možnost vybrat si ze široké nabídky her a činností. Po těchto činnostech následuje krátká pohybová chvilka, která je často spojena s říkadlem nebo písničkou. U této činnosti se děti spontánně projeví, přičemž se rozvíjí mimo jiné jejich hrubá motorika, koordinace pohybů a orientace v prostoru. Následuje hygiena a svačina, kde se také dětí učí samostatnosti a základům stolování.

V plánované, řízené činnosti se postupně prostřídají všechny složky estetické, mravní i prosociální výchovy a to nenásilným způsobem, vhodným pro danou věkovou kategorii. Tyto činnosti se střídají podle aktuálního tématu vyplývajícího z TVP.

Na spánek a odpolední činnost přechází děti do třídy Berušek.

Při přípravě na pobyt venku dbáme hlavně na samostatnost při oblékání. Venku se střídá vycházka s pobytem na školní zahradě – pohybové hry, hry v písku a na průlezkách.

Po vycházce následuje hygiena, krátká logopedická chvilka a oběd. Děti se učí rozdat si příbory a slušně se usadit k jídlu. Po obědě si pravidelně společně čistíme zuby. Učíme se správné technice čištění zubů. Poté se děti připravují na odpolední odpočinek. Samostatně se převlékají do pyžamek a ukládají oblečení. Po pohádce každý v klidu odpočívá na svém lůžku.

Po spánku se chystáme na odpolední svačinku, po které následuje odpolední program, a děti se postupně začínají rozcházet domů. Pitný režim je zabezpečen po dobu celého dne, kdy děti pijí z vlastních hrníčků. Denní řád je flexibilní a plně se přizpůsobuje potřebám dětí.