Poručíka Hoši 401/5, Kozmice, 747 11
  • +420 702 159 989
  • +420 595 032 141
Virtuální
prohlídka
Nejnovější informace
Pracovní nabídka

MÍSTO OBSAZENO

 

Základní škola a mateřská škola Kozmice 

hledá zaměstnance  pro pozici

UKLÍZEČKA MŠ na zkrácený úvazek.

Jedná se o úvazek 4  - 6 hodin denně – nástup od poloviny srpna 2024.

 

Informace u ředitelky školy.

Zobrazit

Třída JEŽEČCI

3. Třída - JEŽEČCI

Třída Ježečků je věkově homogenní. Je složena z 18 dětí ve věku 3 – 4 let.


Třídní učitelky:

  • p. uč. Iveta Hubálková
  • p. uč. Bc. Kristýna Bajerová

 

Charakteristika programu třídy

Cílem našeho vzdělávacího programu „Hrajeme si celý rok s Ježečkem„“ je poskytnutí maximálního prožitku dítěti na základě skutečností, které jsou těsně spjaty se životem a jsou dětem blízké. Naplněním tohoto cíle spatřujeme v nabídce činností spjatých s ročním obdobím.

Ježeček „Bodlinka“ nás bude provázet při všech činnostech po celý rok. Je to pohádkový ježeček, náš milý kamarád, který s námi bude sledovat všechny změny, které nastávají v přírodě, pomůže nám orientovat se v MŠ, v okolí MŠ i ve světě.

Bude s námi cvičit, kreslit si i hrát. Oslaví s námi všechny svátky a narozeniny dětí. Seznámí nás se světem kultury a umění, naučí nás přijmout základní, všeobecné uznávané, společenské, morální a estetické hodnoty.

Bodlinka nám pomůže při vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu, při rozvíjení řečových a komunikativních dovednostech. Vytvoří prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi a je vždy připraveno pomoci dětem, pokud to potřebují.

S ježečkem budou děti posilovat sebevědomí i důvěru ve vlastní schopnosti. Společně tak vytvoříme příjemnou atmosféru ve třídě, která v dětech bude zanechávat radostné prožitky z pobytu v MŠ.

Program zasahuje všechny oblasti vývoje dítěte a nabízí taková témata, která seznamují děti s realitou. Dětem je nabízeno prožitkové učení a hry s důrazem na rozvoj fantazie, tvořivosti, estetického cítění a vztahu k přírodě a k lidem. Jedním z hledisek při sestavování programu je i poloha školy v malé vesnici s možností vycházek do přírody v blízkém okolí, zájem dětí a jejich věk.

TVP je přizpůsobován věku a zájmu dětí. Činnosti dětí jsou hodnoceny formativně během tematického bloku. Informace o tom, co jsme dělali, nalezneme na nástěnkách v šatně, v třídní knize, na webových stránkách a v portfoliu dítěte.

Zaměření třídy

Práce s dětmi je zaměřená na získávání prvních sociálních kontaktů a na adaptaci dětí na nové prostředí. Naším záměrem je podporovat fyzickou a pohybovou zdatnost dětí, rozvíjet a zdokonalovat sebeobslužné dovednosti, základy osobní hygieny a společenského chování.

Vybavení třídy

Třída Ježečků je propojena koridorem s hlavní chodbou, která navazuje na šatnu. Jídelna pro nejmenší děti je umístěna v hlavní části budovy vedle třídy Berušek.

Třída se skládá ze dvou částí, v přední části máme stolečky se židličkami na stolování a na praktické a výtvarné činnosti, zadní část s kobercem slouží jako hrací plocha, prostor k cvičení a celkové relaxaci. Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb, hru dětí a odpočinek.

Třída je vybavena novým nábytkem, vše je laděno do modro žluté barvy. Vybavení třídy je nové a nadstandardní Didaktické pomůcky i hračky mají děti volně k dispozici na dostupných místech v boxech či policích po obvodu herny.

Třída je dále vybavena:

  • Koutek pro výtvarné, pracovní a polytechnické činnosti – dostupný dětem v blízkosti stolečků
  • Koutek hudební – klavír, rytm. nástroje, bubny, metalofon
  • Koutek předčtenářské gramotnosti
  • Koutek námětových a konstruktivních her
  • Televize s internetovým připojením a s možností nabídky didaktických programů

Logopedické chvilky

Nejedná se o diagnostiku nebo nápravu hlásek v řeči dítěte, ale o preventivní kolektivní práci s dětmi. Děti se hravou formou naučí ovládat dech, tempo a intonaci řeči, provádíme dechová a artikulační cvičení, procvičíme mluvidla, nápodobu zvuku, slovní zásobu.

Organizace dne

Děti se schází do 8.30 hod. Režim dne pro děti není pevně stanoven, je pouze rámcový a reaguje na potřeby a změny. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru; poměr spontánních a řízených činností je vyvážený. Plánování činností reaguje na potřeby a zájmy dětí; dětem je v dostatečném množství nabízeno materiální vybavení, pomůcky i hračky. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování. Snažíme se vytvářet podmínky pro svobodný rozvoj každého jednotlivce, respektujeme jeho individualitu, podporujeme tvůrčí iniciativu.

V denním programu je respektována potřeba spánku a odpočinku jednotlivých dětí.

Životospráva

Děti mají celodenně k dispozici konvici s nápoji dle jejich potřeb. Vedeme děti k samostatnosti při sebeobsluze, při hygieně a při stravování.

Spoluúčast rodičů

V dnešní době pro úspěšnou školu platí nejen to, jak dobře a kvalitně vzdělává a vychovává své děti, ale i to, jak efektivně komunikuje a spolupracuje s rodiči dětí. Shody a spokojenosti s dětmi i s rodinami dětí dosahujeme správnou komunikací, kterou neustále rozvíjíme a staráme se o ni. Dobré vztahy se musí dlouhodobě utvářet. Snažíme se rodičům vycházet vstříc, jednáme s každým individuálně.

Každou středu mají navíc rodiče možnost využít konzultační hodiny.

Informujeme rodiče o připravovaných akcích na webu, prostřednictvím třídních e-mailů nebo informačním letákem v šatně. Pořádáme společné akce s rodiči a dětmi, které pravidelně obměňujeme.

Konzultujeme s rodiči individuální plány pro děti s podpůrným opatřením, navrhujeme konzultace logopedie, PPP, apod.