Poručíka Hoši 401/5, Kozmice, 747 11
 • +420 702 159 989
 • +420 595 032 141
Virtuální
prohlídka
Nejnovější informace
Do fotogalerie byly přidány nové fotky z akce "S trpaslíky za Sněhurkou"
Divadlo v MŠ

Ve středu 6. 10. 2021 Loutkové divadlo Havířov v MŠ (náhradní termín)

Divadlo Letadlo s pohádkou "Afrika" 

V pátek 8. 10. 2021 interaktivní hudební program. 

Zobrazit

Třída JEŽEČCI

Charakteristika třídy

Třída Ježečků je homogenní, složena z 19 dětí ve věku od 3 - 4let.


Třídní učitelky: Iveta Hubálková, Barbora Eichlerová

 

 

 

Práce s dětmi je zaměřená na získávání prvních sociálních kontaktů a na adaptaci dětí na nové prostředí. Našim záměrem je podporovat fyzickou a pohybovou zdatnost dětí, rozvíjet a zdokonalovat sebeobslužné dovednosti, základy osobní hygieny a společenského chování.

Výchovně vzdělávací práce vychází ze školního vzdělávacího programu MŠ „Hrajeme si celý rok„. ŠVP je rozdělen do čtyř integrovaných bloků podle ročních období.

 • Integrovaný blok HRAJEME SI S JEŽEČKEM NA PODZIM

 • Integrovaný blok HRAJEME SI S JEŽEČKEM V ZIMĚ

 • Integrovaný blok HRAJEME SI S JEŽEČKEM NA JAŘE

 • Integrovaný blok HRAJEME SI S JEŽEČKEM V LÉTĚ

   

  Pravidelně zpracováváme třídní vzdělávací plán, který po uplynutí jednotlivých integrovaných bloků vyhodnocujeme. Každé z dětí má vytvořené své portfolio, kam průběžně zařazujeme jeho výtvory a zaznamenáváme podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte.

   

  Vybavení třídy

  Barevné ladění třídy je modro žluté. Tyto barvy vytvářejí příjemné a pohodové prostředí a působí uklidňujícím dojmem. Třída se skládá ze dvou částí, v přední části máme stolečky se židličkami na stolování a na praktické a výtvarné činnosti, zadní část s kobercem slouží jako hrací plocha, prostor k cvičení a celkové relaxaci.

  Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb

  a hru dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost

  naplnění potřeby průběžného odpočinku.

   

  Třída Ježečků je propojena koridorem s hlavní chodbou, která navazuje na šatnu. Jídelna pro nejmenší děti je umístěna v hlavní části budovy vedle třídy Berušek.

  Po celý školní rok průběžně obměňujeme výzdobu, na které spolupracují děti a p. učitelky a většinou je zvolená tak, aby korespondovala s aktuálním tématem vycházejícím z TVP nebo ročním obdobím a děti si tak připomínaly znaky ročních období a změny v přírodě. Při výzdobě také využíváme materiály a přírodniny, donesené z tematicky zaměřených vycházek.

  Vybavení třídy je nové a nadstandardní. Hračky mají děti k dispozici na dostupných místech, aby si je během hry mohly samy vzít, ale také uklidit na správné místo.

  Pomůcky na výtvarné a jiné činnosti, jsou uloženy na viditelném a dětem přístupném místě. Také využíváme interaktivní tabuli, která se nachází ve třídě Berušek.

  Charakteristika programu třídy

  Cílem našeho vzdělávacího programu „Hrajeme si celý rok s Ježečkem„“ je poskytnutí maximálního prožitku dítěti na základě skutečností, které jsou těsně spjaty se životem a jsou dětem blízké. Naplněním tohoto cíle spatřujeme v nabídce činností spjatých s ročním obdobím.

  Ježeček „Bodlinka“ nás bude provázet při všech činnostech po celý rok. Je to pohádkový ježeček, náš milý kamarád, který s námi bude sledovat všechny změny, které nastávají v přírodě, pomůže nám orientovat se v MŠ, v okolí MŠ i ve světě.

  Bude s námi cvičit, kreslit si i hrát. Oslaví s námi všechny svátky a narozeniny dětí. Seznámí nás se světem kultury a umění, naučí nás přijmout základní, všeobecné uznávané, společenské, morální a estetické hodnoty.

  Bodlinka nám pomůže při vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu, při rozvíjení řečových a komunikativních dovednostech. Vytvoří prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi a je vždy připraveno pomoci dětem, pokud to potřebují.

  S ježečkem budou děti posilovat sebevědomí i důvěru ve vlastní schopnosti. Společně tak vytvoříme příjemnou atmosféru ve třídě, která v dětech bude zanechávat radostné prožitky z pobytu v MŠ.

  Program zasahuje všechny oblasti vývoje dítěte a nabízí taková témata, která seznamují děti s realitou. Dětem je nabízeno prožitkové učení a hry s důrazem na rozvoj fantazie, tvořivosti, estetického cítění a vztahu k přírodě a k lidem. Jedním z hledisek při sestavování programu je i poloha školy v malé vesnici s možností vycházek do přírody v blízkém okolí, zájem dětí a jejich věk.

  Činnosti budeme s dětmi hodnotit ústní formou během tematického bloku. Informace o tom, co jsme dělali, najdeme zapsány v třídní knize, dětské výtvory a podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte v jeho portfoliu.

   

  Logopedické chvilky

  Nejedná se o diagnostiku nebo nápravu hlásek v řeči dítěte, ale o preventivní kolektivní práci s dětmi. Děti se hravou formou naučí ovládat dech, tempo a intonaci řeči, provádíme dechová a artikulační cvičení, procvičíme mluvidla, nápodobu zvuku, slovní zásobu.

   

  Organizace dne

  Od rána si budu hrát, s tím, kdo je můj kamarád.
  Až se všichni sejdeme, do kruhu si sedneme.
  O tom, s čím si budem hrát, budeme si povídat.
  Posvačíme, pocvičíme, poslechnem si pohádku,
  namalujem, zazpíváme od pondělí do pátku.
  Až nám začnou naše bříška od hladu si notovat,
  spěchat budem – ruce umýt, jdeme všichni hodovat.
  Pak už jenom postýlka, ještě malá chvilinka,
  a už je tu maminka.

   

  Děti se schází do 8.30 hod. Tento čas je vymezen pro volnou hru. Děti mají možnost vybrat si ze široké nabídky her a činností. Po těchto činnostech následuje krátká pohybová chvilka, která je často spojena s říkadlem nebo písničkou. U této činnosti se děti spontánně projeví, přičemž se rozvíjí mimo jiné jejich hrubá motorika, koordinace pohybů a orientace v prostoru. Následuje hygiena, po které opakujeme naši báseň doprovázenou pohybem:

  „To jsou prsty, to jsou dlaně, mýdlo s vodou patří na ně.

  A po mýdle dobré jídlo a po jídle zase mýdlo.“

   

  Poté odcházíme na svačinu do jídelny, kde se také dětí učí samostatnosti a základům stolování.

  V plánované, řízené činnosti se postupně prostřídají všechny složky estetické, mravní i prosociální výchovy a to nenásilným způsobem, vhodným pro danou věkovou kategorii. Tyto činnosti se střídají podle aktuálního tématu vyplývajícího z TVP.

  Při přípravě na pobyt venku dbáme hlavně na samostatnost při oblékání. Venku se střídá vycházka s pobytem na školní zahradě – pohybové hry, hry v písku a na průlezkách.

  Po vycházce následuje hygiena a oběd. Každý den se v jídelně usazujeme s básničkou

  „Ke stolu si sedneme, už se ani nehneme.

  Záda pěkně narovnáme, na kolínka ruce dáme.

  A počkáme chviličku na dobrou polívčičku.“

   

  Poté se děti připravují na odpolední odpočinek. Za pomocí učitelky a asistentky se převlékají do pyžámek a ukládají oblečení. Po pohádce každý v klidu odpočívá na svém lůžku.

  Po spánku se chystáme na odpolední svačinku, po které následuje odpolední program, a děti se postupně začínají rozcházet domů.

  Pitný režim je zabezpečen po dobu celého dne, kdy děti pijí z vlastních hrníčků. Denní řád je flexibilní a plně se přizpůsobuje potřebám dětí.